Master Data Management
Terug naar overzicht
blog

Voldoende liquiditeit geeft vals gevoel van veiligheid

Kunt u de komende twaalf maanden al uw facturen betalen? De current ratio geeft u het antwoord. Toch is het beter als u als onderneming of u als ondernemer niet blind vaart op deze aanwijzer over de liquiditeit.

Vlottende activa ten opzichte van schulden op korte termijn

De current ratio geeft de verhouding aan tussen enerzijds de vlottende activa en anderzijds de schulden die binnen het jaar betaald moeten worden.

De vlottende activa omvatten daarbij:

  • het beschikbare geld op de rekeningen,
  • de tegoeden op klanten die binnen het jaar moeten worden ontvangen,
  • de waarde van de voorraden die binnen het jaar verkocht kunnen worden en dus ook omgezet kunnen worden in geld.

Dit bedrag moet voldoende groot zijn om de schulden die binnen het jaar moeten worden betaald te kunnen aflossen. Naast kortlopende leningen en facturen van leveranciers en overheden die nog betaald moeten worden, gaat het ook om delen van langlopende leningen die binnen de twaalf maanden vervallen.

Zijn voorraden wel verkooppaar?

Minimaal moet de current ratio 1 bedragen. Als de vlottende activa groter zijn dan de kortlopende schulden zit het bedrijf in principe immers comfortabel. Het kan de komende twaalf maanden aan al zijn verplichtingen voldoen.

Toch mag het zichzelf niet in een comfortzone rekenen. Er zijn altijd onzekerheden. Zitten bij de klantentegoeden geen rekeningen van klanten die worden betwist of rekeningen van klanten die niet (kunnen) betalen? Zijn de voorraden wel volledig verkoopbaar? En tegen welke prijs?

Quick ratio is liquiditeit zonder voorraden 

Om dat op te vangen, kunt u ook de quick ratio berekenen. In die quick ratio wordt geen rekening gehouden met de voorraden. De verhouding zet bijgevolg de snel beschikbare gelden en de klantentegoeden af tegenover de kortlopende schulden. Ze geeft dus aan in welke mate de kortlopende schulden op heel korte termijn terugbetaald kunnen worden, zonder dat er nieuwe verkopen moeten plaatsvinden. Ook hier wordt een quick ratio van meer dan 1 als positief beschouwd.

Ook nettowerkkapitaal wijst op liquiditeit 

Een soortgelijke indicatie over de liquiditeit van de onderneming wordt geschetst door de berekening van het nettowerkkapitaal. Hiervoor trekt u van de kortlopende activa (beschikbare gelden, klantentegoeden, waarde van de voorraden) de kortlopende schulden af. Met andere woorden: hoeveel direct geld heeft u over als alle direct opeisbare schulden worden voldaan?

Eenzelfde resultaat krijgt u door enerzijds het eigen vermogen en het langlopend vreemd vermogen te nemen en daarvan de vaste activa af te trekken. Het gaat met andere woorden om het geld dat voor een langere periode in het bedrijf aanwezig is, maar niet gebruikt wordt voor de financiering van langlopende activa. Hierdoor zorgt deze voor extra liquiditeit in de onderneming.

Te veel liquide middelen is niet goed 

Hoewel het handig is om een ruime liquiditeit te hebben, zijn te grote overschotten ook niet altijd gunstig. Zij brengen immers weinig op en verlagen dus het globale rendement van de onderneming. Heeft de onderneming te grote overschotten over een te lange periode, dan kan ze overwegen om haar aandeelhouders een extra dividend toe te kennen of om duurdere langlopende leningen vervroegd terug te betalen.

Gelijkaardige publicaties