Publieke sector

Het gebruik van data biedt grote kansen om maatschappelijke opgaven op te lossen. Het zorgt voor een snellere en betere dienstverlening, een gerichter en daarmee ook een beter geïnformeerd beleid en voor een betere toezichts- en verantwoordingsmogelijkheid. Daarnaast zal het gebruik van data ook een essentiële bijdrage leveren aan de herstelfase na bijvoorbeeld de coronacrisis.

De grote uitdaging, voor bijvoorbeeld gemeenten, is dat er enorm veel data beschikbaar is. U dient zich dus eerst de vraag te stellen hoe u data wilt gebruiken en wat u ermee wilt bereiken. Een juist gebruik zal voor het algemene belang waarde opleveren. Graydon Nederland besteed veel aandacht aan de duiding van de data. Wat kunt u wel uit de data halen en wat niet? U moet erop kunnen vertrouwen dat de data klopt, zodat u het gesprek kunt voeren over de inhoud en de uitvoering. Vanzelfsprekend mag u hiervoor rekenen op de ondersteuning van ons team.

We zijn trots dat we al decennia lang samenwerken met ministeries, departementen, provincies, waterschappen, lokale overheden en ziekenhuizen om verschillende economische en maatschappelijke vraagstukken te ondersteunen met onze data en expertise.

Publieke sector

Vergunning & Ondermijning

Wat is ondermijning?

Ondermijning wordt wel eens omschreven als (criminele) activiteiten die de economische en sociale structuur van de maatschappij verzwakken of misbruiken. In dit kader wordt gesproken van ‘kwetsbare’ branches en onduidelijke detailhandel. Gemeenten richten zich onder andere op financieringsconstructies, malafide investeringen in vastgoed en horeca, fraude en witwassen.

Vergunningplicht

In steeds meer gemeenten heeft de burgemeester de bevoegdheid om gebieden of straten aan te wijzen waar het verboden is om zonder exploitatievergunning bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen. Op deze manier heeft de burgemeester een instrument in handen om controle uit te oefenen. Het betekent concreet dat alle ondernemers, van kleine supermarkt tot schoenmaker, in het aangewezen gebied een exploitatievergunning moeten aanvragen.

Bij de aanvraag wordt vaak een bedrijfsplan verwacht. Er kunnen eisen worden gesteld aan de exploitant en leidinggevenden. Zij mogen bijvoorbeeld niet van ‘slecht levensgedrag’ zijn. Ook kan de wijze van bedrijfsvoering worden betrokken bij de beoordeling van de aanvraag. De burgemeester kan de vergunning weigeren of voorschriften aan de vergunning verbinden, als naar zijn oordeel de omgeving of de openbare orde nadelig wordt beïnvloed. Of als er om andere redenen sprake zou zijn van ondermijning door het bedrijf.

Bibob-toets bij aanvraag vergunning

Een Bibob-toets is onderdeel van de aanvraagprocedure. De Wet Bibob maakt een integriteitsbeoordeling mogelijk. Het geeft de burgemeester de mogelijkheid om ondernemers financieel door te lichten en te kijken of zij recent met justitie in aanraking zijn gekomen. Van de zijde van ondernemers is er kritiek op de Wet Bibob. Ook bonafide ondernemers worden opgezadeld met een Bibob onderzoek dat veel tijd kost. Een vergunning laat langer op zich wachten, waardoor ondernemers soms geld verliezen. Ook ondernemers die ooit iets fout hebben gedaan, kunnen worden benadeeld door de Bibob-toets. De wet Bibob ontneemt hen ‘een tweede kans’.

Kortom, een aanwijzing en de daaropvolgende vergunningsplicht hebben vergaande consequenties voor alle betreffende ondernemers. Zowel tegen een aanwijzingsbesluit als tegen geweigerde vergunning of verleende vergunning kan bezwaar en beroep worden ingediend.

Graydon en het domein Vergunning & Ondermijning

Bij uw vergunningsaanvraag mag u gebruik maken van openbaar bronnenonderzoek. Het gebruik van (semi) openbare bronnen zoals Graydon u aanbiedt, zal u snel en effectief ondersteunen om concrete inzichten te krijgen. U bepaalt zelf de hoeveelheid data die u wilt gebruiken en voor de uitbreiding van uw dataset kunt u eenvoudig doorklikken.

De combinatie van meerdere bronnen zal ervoor zorgen dat u meer inzichten krijgt, dat ze doelgerichter en betrouwbaar zijn.

Het proces

Graydon Publieke sector - ondermijning - het proces

Het proces start met de identificatie van de onderneming via het bedrijfsinformatierapport. Naast de algemene bedrijfsgegevens krijgt u meteen inzicht in de financiële gegevens van de onderneming. Een trend is meteen zichtbaar omdat Graydon u de laatste 5 jaren van de jaarrekening toont.

Nu u de onderneming heeft geïdentificeerd, wordt het relatienetwerk van deze onderneming in kaart gebracht. U krijgt in een grafische weergave inzicht in het 1e en 2e graad relatienetwerk van de ondernemer. Deze inzichten zijn gericht op bedrijfsentiteiten en natuurlijke personen. Om het u nog effectiever te maken, kunt u ook hier weer doorklikken om diepgaander onderzoek uit te voeren.

Het relatienetwerk wordt daarnaast automatisch voor u gescreend op ruim 75 opvallende kenmerken, geclassificeerd op bedrijfsniveau, financieel niveau, bestuursniveau, nieuwsmedia of andere relevante onderwerpen. Ook hier bepaalt u zelf welke informatie voor u belangrijk is.

Een volgende stap is de identificatie van de Uiteindelijk Belanghebbende (UBO). Ofwel: wie trekt er aan de touwtjes bij de onderneming? Komt dit overeen met de vergunningsaanvrager? Een screening op sanctielijsten, political exposed persons en negatieve nieuwsmedia behoort tot uw mogelijkheden.

Om te voorkomen dat u na de vergunningsaanvraag te maken hebt met een ”stroman”, krijgt u de mogelijkheid om de onderneming op te nemen in de monitoring. Verandert er plots een bestuurder of vindt er een andere wijziging plaats binnen het bedrijf? U ontvangt er automatisch een bericht van via e-mail.

Sociaal domein

Het sociaal domein

Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

De Wet Toelating Zorgaanbieders (WTZA) moet het gemeenten makkelijker maken om “zorgcowboys” aan te pakken en meer grip te krijgen op (malafide) zorgaanbieders. Dat vereist dat gemeenten zowel contractmanagement als toezicht en handhaving moeten aanscherpen. Anders gaat zorgfraude onverminderd verder.

Elk jaar wordt meer dan zeshonderd keer alarm geslagen. De schade bedraagt jaarlijks minimaal honderd miljoen euro. Fraude, die een forse wissel trekt op de begroting van gemeenten.

Zorgcowboys laten zich niet afschrikken door een handvol wettelijke regels. De verplichting tot transparantie garandeert niet dat zij informatie overdragen die ook bijdraagt aan juist inzicht. Al helemaal niet als de zorgaanbieder iets te verbergen heeft en er grote financiële belangen op het spel staan.

Gemeenten moeten daarom ook kijken naar andere aspecten van zorgaanbieders:

 • Is de organisatiestructuur helder?
 • Wordt het zicht op eigendom, kosten en rendementen vertroebeld door een ingewikkeld netwerk van BV’s en onderaannemers?
 • Wie trekt er op de achtergrond daadwerkelijk aan de touwtjes?
 • Wat is de impact van een bestuurswissel bij de zorgleverancier vlak na de afsluiting van het contract met de gemeente?
 • Wat als personen of bedrijven verweven zijn met andere entiteiten in totaal andere sectoren?
 • Wat als er sprake is van ongebruikelijk hoge winsten, lage loonratio etc.

Dit soort indicatoren blijven dikwijls onderbelicht. De zorgaanbieder wordt meestal maar beperkt doorgelicht wanneer er contract wordt afgesloten. Als het papierwerk is afgerond, wordt doorgaans niet meer structureel gemonitord wat er daarna gebeurt en hoe een zorgaanbieder zich verder ontwikkelt. Proactief contractmanagement kan nochtans problemen voorkomen.

Monitoring van zorgaanbieders gebeurt willekeurig en reactief. Financiële informatie opvragen gaat veelal in goed vertrouwen, terwijl raadpleging en combinatie van openbare bronnen en databanken nog maar mondjesmaat gebeurt. Expertise ontbreekt om informatie op een juiste manier te interpreteren en om vervolgens de juiste vragen te kunnen stellen.

Er is weinig ruimte in het overvolle takenpakket van gemeenten. Toezicht en handhaving zijn complex en tijdrovend. De koppeling met contractmanagement is evident. In het geval van zorgfraude hebben deze beide rollen elkaar hard nodig.

Wat levert samenwerking met Graydon op voor de gemeente?

 • De gemeente ontvangt betrouwbare en complete data. Hierdoor beschikt de gemeente altijd en op elk moment over de juiste inzichten voor verdere besluitvorming.
 • Proactieve monitoring, waarbij arbeidsintensieve processen uit handen worden genomen.
 • De gemeente kan volwaardig toezicht houden op een juiste besteding van zorggelden aan de kwetsbare mensen in de samenleving.
 • Mogelijke wantoestanden worden aan de voorkant gesignaleerd.
 • Grip houden op het proces gedurende de gehele periode.
 • Voorkomen van achteraf geleden schade en reputatieschade.    

Waar begin ik als gemeente?

Stel duidelijk doelen. Betrek vooraf de verschillende stakeholders uit het Sociale Domein. Samenwerking leidt tot inzicht en vereisen vervolgacties. Dit raakt niet alleen de contractmanager, maar ook de beleidsmedewerker, de uitvoerende en de toezichthouder. Alle betrokkenen meenemen, betrekken en trainen, is onderdeel van de activatiefase door Graydon.

Fasegewijze aanpak is mogelijk. Begin daar waar de meeste urgentie is. Niet alles hoeft en kan tegelijk.

 • Individuele bedrijfstoetsing.
 • Analyse gecontracteerde zorgaanbieders.
 • Sociaal Domein Dashboard (TOBI).
 • Integratie: alle data gekoppeld aan gangbare systemen via API’s.
Individuele bedrijfstoetsing + netwerkrapportage + overzicht opmerkelijke kenmerken

Check via Graydon de individuele zorgaanbieder. De informatie die u ontvangt bevat onder andere:

 • Financiële gegevens zoals jaarcijfers en betaalgedrag.
 • Unieke scores: kredietscore, kredietbedrag, faillissementen- en opheffingsscore.
 • Bestuurders- en/of bedrijfsverbindingen.
 • UBO & Compliance check bestuur.
 • Monitoring: ontvang dagelijks alerts over wijzigingen m.b.t. datamutaties in eerder opgevraagde bedrijfstoetsingen.
Graydon en het sociaal domein
Publieke sector - sociaal domein - XSeptions
Analyse Sociaal Domein gecontracteerde zorgaanbieders

Via een uitgebreide scan van alle gecontracteerde zorgaanbieders krijgt de gemeente een duidelijk beeld van de huidige situatie. Inzichten worden teruggekoppeld in overzichtelijke grafieken en data lijsten, met toelichting en duiding.

 • Hygiëne check m.b.t. contractadministratie. Kloppen de NAW-gegevens met de KVK? Zijn er al zorgpartijen die zijn uitgeschreven of komen ze dubbel voor in de administratie?
 • Hoe staan zorgaanbieders ervoor qua kredietwaardigheid? Welke staan op omvallen?
 • Zijn er dubieuze verbindingen in bestuur of bedrijf?
 • Is er sprake van buitensporige winst of een hoge current ratio?
 • Het leeuwendeel van de zorgpartijen behoeft geen aandacht. Focus toezicht dus op de partijen die extra aandacht vragen en waar actie nodig is.
Graydon en het sociaal domein
Graydon en het sociaal domein
Dashboard Sociaal Domein

Direct inzicht in:

 • Opvallend snel groeiende bedrijven.
 • Opvallend hoge winsten.
 • Ondernemingen met een verhoogde kans op faillissement.
 • Goed presterende bedrijven.

Diepgaand bestuderen van:                                         

 • Onderliggende relaties van bestuur en bedrijf.
 • Jaarrekeningen, inclusief benchmark.
 • Opvallende kenmerken zoals bestuurderswijzigingen en nieuwsmedia.
 • Graydon scores (kredietvlag, kredietlimiet, kans op faillissement).
 • Benchmark van uw portefeuille versus alle zorgbedrijven in Nederland.

Standaard inclusief:

 • Managementrapportage downloads (PDF en Excel).
 • Onbeperkt aantal gebruikers en in te richten op gebruikersniveau.
 • Monitoring van ontwikkelingen bij de zorgaanbieder op korte en lange termijn.
Graydon en het sociaal domein
Graydon en het sociaal domein
Graydon en het sociaal domein
Graydon en het sociaal domein

Economische zaken en ontwikkeling

Economie & Ontwikkeling

De uitdagingen van vandaag, zoals de coronacrisis, maar ook duurzaamheid, klimaat, woningnood en het sociale domein, zijn onderling met elkaar verbonden, complex en vaak onvoorspelbaar. Burgers vragen meer van de (lokale) overheid. Er staat veel op het spel en de gevolgen zijn verstrekkend.

Hierdoor worden de ambities en taken van decentrale overheden en publieke organisaties steeds complexer door de maatschappelijke opgaven die bij u en hen belegd zijn en veel stakeholders in verschillende netwerken en ketens betreft.

Lokaal economisch beleid is gericht op het versterken van de lokale economie. Het geeft werkgelegenheid, een interessant vestigingsklimaat en is mogelijk ook aantrekkelijk voor toerisme. Een financieel gezonde welvaart.

Welke doelstellingen heeft u op het gebied van economie en ontwikkeling?

Graydon en Economie & Ontwikkeling

 • Een vitaal vestigingsklimaat realiseren.
 • Welke zijn de kwetsbare gebieden in uw gemeente? Hoe zijn de winkelgebieden opgebouwd?
 • Als gemeente ziet u het liefst zo min mogelijk leegstand van bedrijfspanden in uw gemeente, maar wilt u ook voorkomen dat u de behoefte van de consument misloopt.
 • Op welke wijze zijn de bedrijventerreinen ingericht? Is hier veel leegstand? Of zijn er ondernemers gevestigd welke een aanzienlijke groei verwachten of gaan doormaken en daarmee interessant worden voor een andere locatie?

Graydon helpt u met een maatgerichte aanpak om uw doelstellingen te realiseren en zal u voldoende informatie geven om het gesprek aan te gaan met uw lokale ondernemers.

Hoe staat de lokale ondernemer er voor? Heeft u zicht op de financiële situatie van de ondernemers in uw gemeente? Waar hebben uw ondernemers behoefte aan? Zorg voor een aanpak op maat om concrete resultaten te realiseren. Dat is goed voor uw ondernemers, de werkgelegenheid, uw gemeente en uw inwoners.

Impact van de coronapandemie op uw gemeente

Graydon heeft de Corona impact analyse ontwikkeld.

Deze scan laat zien hoe de financiële gezondheid van bedrijven zich ontwikkeld heeft als gevolg van de coronacrisis. De Graydon Scoring ligt hieraan ten grondslag. Deze indicator geeft, op een schaal van AAA tot D de mate van kredietrisico aan. Een score van AAA betekent geen kredietrisico (het bedrijf is financieel gezond), D staat voor een failliet bedrijf en is daarmee een gegarandeerd kredietrisico. 

Uitlevering van de data; 

 • (NAW)
 • Scores, sbi, awp, etc
 • Andere (financiële indicatoren)

Eventueel verdiepende analyse(s) benchmark.

Inkoop, contract- en leveranciersmanagement

Jaarlijks wordt er voor tientallen miljarden euro’s ingekocht door de Publieke Sector. Hierbij gaat men op zoek naar de beste producten en diensten.

Binnen de Publieke Sector hebben wij te maken met meerdere vormen van aanbesteden: enkelvoudig, meervoudig of Europees, maar dus ook met meerdere aanbestedingsregels.

Ondanks alle regels zijn er legitiem een aantal redenen en mogelijkheden om gebruik te maken van data. Data welke helpt om de markt te verkennen, te identificeren, inzichten te verkrijgen en zelfs slimmere beslissingen te nemen.

Met bruikbare en vooral betrouwbare informatie krijgen alle betrokkenen veel meer inzicht in het proces. Door de data te verrijken, krijgt u een completer inzicht van het leveranciersbestand, maar ook in de economische situatie van uw leverancier.

Wat zijn nu de voordelen van het gebruik van data bij Inkoop?

 • Meer inzicht in de markt en het leveranciersbestand
 • Leveranciers kunnen eenvoudig worden geïdentificeerd
 • Veranderende situatie bij uw leveranciers wordt inzichtelijk gemaakt
 • Faillissementsrisico’s worden inzichtelijk gemaakt
 • Kans op ondermijning wordt aanzienlijk ingeperkt.

Door data op de juiste manier te gebruiken, kunt u het verschil maken. Ja, er is oneindig veel data beschikbaar en ja, er komt steeds meer data bij. Maar begrijp dat data alleen voor u kan werken als u overkill voorkomt. U werkt hierdoor efficiënter en doelmatiger, omdat u over de juiste data beschikt die aanduiden welke leveranciers geen risico vormen en welke meer aandacht verdienen.

En nee, u hebt geen slimme software nodig om effectief en doelgericht met data te gaan werken. Het is vooral belangrijk dat u data gebruikt die daadwerkelijk bijdraagt aan uw doelstellingen.

Marktonderzoek

Het komt steeds meer voor dat u lokaal of regionaal wilt inkopen maar dat u onvoldoende zicht heeft op de ondernemingen die het product of de dienst kunnen of willen leveren.

We maken vaak gebruik van de bekende online zoekmachines of de inmiddels bekende marktpartijen. Echter missen we dan nieuwkomers zoals starters of ondernemingen die zich recentelijk gevestigd hebben in de regio na een verhuizing. Ondernemers die mogelijk voldoen aan uw wensen en eisen en die ook graag uw leverancier willen zijn. Ondernemers die mogelijk niet bij u in beeld kwamen.

Met de ondersteuning van de Graydon Market Monitor heeft u direct inzicht in alle ondernemingen: lokaal, regionaal of nationaal en met de doorklikmogelijkheid maakt u de markt meteen inzichtelijk. Gebruik uw downloadmogelijk en binnen enkele klikken heeft u de ondernemingen op papier of op uw beeldscherm. 

Identificatie van uw leverancier

Het is van groot belang voor uw organisatie dat u uw leverancier identificeert.

Mogelijk is een PEP, Politiek Prominent Persoon, een uitsluiting voor de opdracht. Of mogelijk is de economische situatie bij deze (potentiële) leverancier niet goed en vormt dit een risico op faillissement in de toekomst. Het zijn risico’s die impact hebben op uw organisatie.

Hieronder een voorbeeld van een stappenplan dat niet langer vraagt dan 10 minuten van uw tijd.

Graydon Inkoop, contract- en leveranciersmanagement

Natuurlijk bent u er niet alleen met bovengenoemd stappenplan. We realiseren ons ook dat strategische leveranciers mogelijk een andere benadering hebben dan leveranciers van routineproducten. Maar in iedere situatie is uw organisatienaam verbonden aan deze opdracht en leverancier.

U wilt voorkomen dat een leverancier risico vormt voor uw organisatie en dat genomen risico voorpaginanieuws wordt van de (lokale) media.

U bepaalt welke data u gebruikt, hoe u deze gebruikt en of u deze gebruikt.

Wij helpen u als 134 jarige dataverwerker met betrouwbare en schaalbare data oplossingen!

Succesverhalen
Alle succesverhalen
 • Saxion Hogeschool

  "Dankzij de oplossingen van Graydon kunnen wij op tijd maatregelen treffen en proactief inspelen op veranderingen."
  Jaques Heeren
  Senior Inkoper, Saxion
  Lees meer
  Saxion