Wiki

Sanctiewet

De Sanctiewet (officieel: Sanctiewet 1977) stelt wettelijke eisen aan (financiële) instellingen om hun integriteit te waarborgen en zo ongewenste handel, witwassen en terrorisme te bestrijden. Met de wet geeft Nederland op nationaal niveau uitvoering aan internationale sanctieregimes, zoals die van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Organisaties die onder de wet vallen, moeten hun relaties identificeren en passend actie ondernemen als deze relaties op een sanctielijst voorkomen - en dus verdacht zijn. Vanwege de complexiteit van deze wetgeving en de communicatie rondom de eisen, leest u in deze wiki de belangrijkste zaken die u moet weten over de Sanctiewet. 

Sanctiewet

Op wie is de Sanctiewet van toepassing?

De Sanctiewet is van toepassing op onder andere banken, verzekeraars, wisselinstellingen, pensioenfondsen, trustkantoren, leasemaatschappijen en casino’s . De volledige en actuele lijst is hier te vinden. 

Wie houdt toezicht?

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op het naleven van de Sanctiewet. Ze doen dit via de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 die voorschrijft dat (financiële) instellingen moeten controleren of hun relaties voorkomen op  sanctielijsten uit EU-verordeningen, besluiten van de minister van Buitenlandse Zaken of bijvoorbeeld resoluties van de VN Veiligheidsraad. DNB beoordeelt vooral of de genomen maatregelen toereikend zijn. 

Welke sancties zijn mogelijk?

Blijkt een relatie verdacht, dan zijn verschillende financiële sancties mogelijk. In de verordeningen van de Europese Unie staan de volgende sancties: 

 • Het bevriezen van tegoeden en activa;
 • Een verbod om financiële middelen ter beschikking te stellen;
 • Een verbod of beperkingen op het verlenen van financiële diensten. 

 

Wat gebeurt er als de wet niet wordt nageleefd?

Organisaties die niet aan de Sanctiewet voldoen, kunnen een dwangsom of bestuurlijke boete opgelegd krijgen. Zelfs een strafrechtelijke aangifte behoort tot de mogelijkheden. In juni 2014 kreeg de Franse bank BNP Paribas nog een boete van 6,5 miljard euro voor het overtreden van Amerikaanse handelssancties tegen Iran, Soedan, Cuba en Myanmar.

Hoe kunnen organisaties aan de Sanctiewet voldoen?

Organisaties moeten kunnen nagaan of hun relaties voorkomen op sanctielijsten en moeten DNB daarover direct kunnen informeren. Ze zijn verplicht de controle uit te voeren, maar mogen zelf bepalen of ze dit handmatig of elektronisch doen - en met welke frequentie. De volgende handvatten zijn daarbij van belang: 

 • Periodieke controle is volgens de Sanctiewet verplicht.
 • Stel daarom een beleid vast, bijvoorbeeld gericht op de controlefrequentie.
 • Bij het controleren van de identiteit van klanten moet worden nagegaan wie de ‘uiteindelijk belanghebbende’ van een transactie is.
 • Vervolgens moet worden gecontroleerd of er sancties tegen deze belanghebbende bestaan en of deze negatief in de publiciteit heeft gestaan.
 • Naast een zwarte lijst kan er ook een witte lijst worden bijgehouden met personen en bedrijven die wél worden geaccepteerd. Deze lijst zorgt ervoor dat bijvoorbeeld banken en verzekeraars niet iedere keer een melding krijgen wanneer de naam van een klant toevallig overeenkomt met iemand op de zwarte lijst. Maar let op: op deze lijsten is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie het dossier Zwarte Lijsten van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
 • Als een partij al bekend is bij een instelling en als deze instelling bij acceptatie en ook daarna het relatiebestand regelmatig controleert, hoeft toetsing aan de sanctielijsten bij betalingen van deze partij niet plaats te vinden. 
 • Dit geldt ook als er voldoende waarborgen zijn dat de bij een transactie betrokken instellingen de sanctieregelgeving naleven. 
 • Bij nieuwe of gewijzigde sanctieregels moet worden nagegaan of relaties in de nieuwe regeling zijn opgenomen.
 • In het onderzoek moet ook worden gecontroleerd of de financiële relaties van klanten op een sanctielijst voorkomen.
 • De sanctieregelingen staan op de websites van de Verenigde Naties, Europese Unie en Rijksoverheid.

Wat gebeurt er bij een ‘hit’?

Als wordt geconstateerd dat een relatie op een sanctielijst voorkomt, moet de instelling direct actie ondernemen. Wat voor actie precies, hangt af van de bepalingen in de sanctieregeling en de aard van de dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het blokkeren van een verzekeringspolis, het beëindigen van een krediet of het bevriezen van een bankrekening. Daarnaast moet de ‘hit’ direct met een speciaal meldformulier aan DNB worden doorgegeven. DNB beoordeelt de melding vervolgens. Als er inderdaad sprake is van een hit, stuurt DNB de melding door naar de minister van Financiën. De gegevens die bij de melding moeten worden doorgegeven zijn: 

 • Naam, woonplaats, geboorteplaats en -datum van de persoon om wie het gaat;
 • De aard en omvang van de bevroren tegoeden of activa;
 • De actie die door de instelling is ondernomen; 
 • Het nummer van de toepasselijke sanctieregeling.

De toekomst van de Sanctiewet

Regelmatig wordt de Sanctiewet gewijzigd en geactualiseerd. De laatste wijzigingen zijn van kracht geworden per 1 januari 2015 en er zijn kamerstukken ingediend voor nieuwe wijzigingen. Welke wijzigingen zijn doorgevoerd en wanneer, kunt u hier bekijken.

Automatiseringsoplossingen

Het voldoen aan de Sanctiewet is een arbeidsintensief traject. Er zijn echter mogelijkheden om het werk te verlichten. Graydon biedt bijvoorbeeld de automatiseringsoplossing customer due diligence. Deze software kan voor u worden geïnstalleerd, zonodig zelfs geïntegreerd in uw eigen credit risk proces. Hiermee:

 • Beschikt u automatisch over de juiste en meest actuele bedrijfsgegevens; 
 • Heeft u de uiteindelijk belanghebbende met één druk op de knop in beeld;
 • Screent u de uiteindelijk belanghebbende automatisch op controlelijsten, PEP-lijsten, sanctielijsten, fraudelijsten en bijvoorbeeld negatieve meldingen in de pers;
 • Worden alle gegevens automatisch opgeslagen voor nader gebruik.

Voorafgaand aan het automatiseren van uw due diligence beleid, verrijkt, analyseert en screent Graydon eenmalig uw volledige portefeuille, zodat u met een ‘schone lei’ begint. 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact