Wiki

Liquiditeit

Liquiditeit is een term waarmee wordt aangegeven of een bedrijf alle kortlopende schulden (tot maximaal een jaar) kan betalen. De belangrijkste reden om de liquiditeit te berekenen, is dus om inzichtelijk te maken of een bedrijf over voldoende liquide middelen beschikt om aan alle kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen. Deze wiki beantwoordt de volgende vragen:

Liquiditeit

Wat is liquiditeit?

Liquiditeitsratio’s geven aan of er voldoende geld in kas is of op de bankrekening staat om aan alle kortlopende financiële verplichtingen te voldoen. Denk daarbij aan schulden en openstaande rekeningen. Een bedrijf is liquide als betaling van deze financiële verplichtingen geen probleem is. Lukt dit niet, dan is het bedrijf illiquide.

Hoe maakt u een liquiditeitsbegroting?

Bij het maken van een liquiditeitsbegroting moet u letten op drie ‘soorten’ inkomsten en uitgaven: uit bedrijfsactiviteiten, uit investeringen en uit financiering. De eerste geldstroom komt voort uit de activiteiten van het bedrijf, zoals inkoop en verkoop van goederen. Investeringen (bijvoorbeeld in een pand of in kantoorapparatuur) en financieringen (van én naar schuldeisers) worden dus apart benoemd. Dit doet u voor een bepaalde periode. Als u vervolgens de huidige en de verwachte cashpositie met elkaar vergelijkt, heeft u inzicht in de netto toe- of afname van uw liquide middelen - en weet u dus of u moet ingrijpen.

Wat is het verschil tussen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit?

 • Liquiditeit geeft aan of een bedrijf op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
   
 • Solvabiliteit geeft aan of een bedrijf op lange termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
   
 • Rentabiliteit geeft weer hoeveel winst een bedrijf per geïnvesteerde euro maakt. 

Waarom is een liquiditeitsprognose belangrijk?

Een berekening van de liquiditeit is een momentopname. Er komen bij een bedrijf echter dagelijks orders en rekeningen binnen en er gaan dagelijks goederen uit, waardoor de liquiditeitsratio’s vandaag een ander beeld kunnen geven dan morgen. Bedrijven stellen daarom vaak een liquiditeitsprognose (ook wel liquiditeitsbegroting genoemd) op om een inschatting te maken van de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode - en dus van de liquide middelen die in de toekomst beschikbaar zijn. Deze prognose is een van de belangrijkste elementen van het financieel management van ondernemingen, zeker voor startende ondernemers. Starters hebben immers vaak weinig financiële reserves en vergeten vaak dat ze inkomstenbelasting moeten betalen (en dat hun omzet dus geen netto beschikbaar inkomen is).
 
Een andere reden om een liquiditeitsprognose te maken, is om inzicht te krijgen in vrij beschikbaar kapitaal. Als u weet welke financiële verplichtingen u heeft en of u aan deze verplichtingen kunt voldoen, weet u ook hoeveel kapitaal u overhoudt om bijvoorbeeld investeringen te doen – een belangrijke voorwaarde voor bedrijfsgroei.
 

Wat is een goede liquiditeit?

Een current ratio van 1,5 is goed. Bij een current ratio van 2 of hoger is het bedrijf absoluut veilig als het gaat om liquiditeit. Voor de quick ratio geldt dat een uitkomst van 1 of hoger goed is. Bij de berekening van het nettowinstkapitaal moet de uitkomst simpelweg positief zijn. Het bedrijf is dan liquide. Bij een negatieve uitkomst is het bedrijf illiquide. 

Hoe kunt u uw liquiditeit verbeteren?

Wilt u uw liquiditeit verhogen? Dan heeft u daarvoor een aantal mogelijkheden:

 • Let op de betalingstermijn. Als u de betalingstermijn kunt verlengen van de rekeningen die u zelf moet betalen – en juist kunt verkorten van facturen die u zelf stuurt, heeft u langer geld in kas. U krijgt uw geld immers eerder en hoeft zelf pas later te betalen.
   
 • Let op debiteurenbeheer. Dit sluit aan op het vorige punt. Hoe strakker uw debiteurenbeheer is (en hoe eerder u dus betalingsherinneringen en aanmaningen stuurt) hoe eerder u betaald krijgt.
   
 • Factoring. U kunt toekomstige kasstromen (geld waar uw bedrijf recht op heeft, maar nog niet heeft ontvangen) te gelde maken. U verkoopt dan bijvoorbeeld uw debiteurenportefeuille aan een factormaatschappij.

Waarom is een goede liquiditeit belangrijk?

Een goede liquiditeit is vooral belangrijk voor:

 • Uw eigen onderneming. Het is prettig te weten of u uw rekeningen op korte termijn kunt betalen. Zo niet, dan kunt u op tijd ingrijpen (zie hierna).
   
 • Leveranciers. Als u wilt dat leveranciers op rekening leveren, willen deze leveranciers op hun beurt de zekerheid dat u ze op korte termijn kunt betalen.
   
 • Banken en andere financiële instellingen. Deze instellingen bekijken uw liquiditeit als u een lening aanvraagt om zeker te zijn dat u de rente en aflossing kunt betalen.
   
 • Beleggers. Zij kijken naar uw liquiditeit om te voorspellen of uw bedrijf dividend kan uitkeren.
FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact