Wiki

Kredietrapport

Is het verstandig een bepaald bedrijf geld te lenen of een bepaalde klant op krediet te leveren? Onder welke voorwaarden? En welke klanten of klantgroepen bieden meer commercieel potentieel en zijn voor sales dus extra interessant? Een kredietrapport helpt u deze vragen te beantwoorden. In deze wiki leest u:

Kredietrapport

Wat is een kredietrapport?

Een kredietrapport of kredietinformatierapport is een rapport dat op basis van verschillende bronnen en analyses inzicht geeft in de kredietwaardigheid van een bedrijf. Met de informatie uit een kredietrapport kan een aanvrager beslissen wat het risico van een (nieuwe) klant is, of hij zaken wil doen met deze klant en welke voorwaarden daarbij passen. 

Een uitgebreid kredietrapport geeft een inschatting van zowel de huidige als de toekomstige financiële situatie van een bedrijf. Naast financiële gegevens worden ook andere zaken beschreven die van invloed kunnen zijn op de waarde en het risicoprofiel van een bedrijf, zoals:

 • de concernstructuur
 • negatieve berichten in de media
 • de ontwikkeling van het bedrijf en hoe het bedrijf presteert ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen (zogenaamde ‘benchmarks’)

Zes belangrijke scores in een kredietinformatierapport

Waarom een kredietrapport opvragen?

Late betalers hebben impact op de cashflow en zijn een van de grootste oorzaken dat bedrijven failliet gaan.  Een kredietrapport wordt onder andere gebruikt om dit soort financiële risico’s te beperken. Maar met een goede analyse in het kredietrapport kunt u nog veel meer: u kunt ook inzage krijgen in waar markten naartoe gaan, waar u moet investeren en waar niet. Het geeft u dus de tools om gefundeerd te adviseren over goed betalende en minder goed betalende klanten, maar ook over rendabele markten en klantsegmenten. Grofweg leidt goede kredietinformatie tot het bereiken van bedrijfsdoelen, zoals:

 • Afschrijvingen voorkomen en terugdringen, wat op jaarbasis een hoop geld kan schelen.
 • Werkkapitaal optimaliseren, want geld wordt eerder geïnd - waardoor u minder hoeft te lenen en minder rente betaalt. Uw eigen kasgeld wordt dus beter ingezet. 
 • Operationele risico’s verkleinen, doordat bijvoorbeeld zaken wordt gedaan met financieel solide leveranciers (ook het omvallen van leveranciers is een risico voor het bedrijfsproces). 
 • Beter sturen van processen, door beter inzicht in prospects en klanten en hun betaalgedrag. Kredietinformatie wordt niet alleen gebruikt door finance, het geeft ook sales nieuwe inzichten: op welke markten moeten we ons richten, welke prospects zijn de moeite waard – en welke niet? Het algehele lead- tot factuurproces wordt versterkt. 
   

Wat staat er in een kredietrapport?

Elk bedrijf heeft andere wensen en kenmerken die belangrijk zijn voor hun specifieke situatie. Een kredietrapport is dan ook opgebouwd uit verschillende onderdelen. 

In het Graydon kredietrapport vindt u op de eerste pagina een samenvatting van alle belangrijke kenmerken van het bedrijf én de eindconclusie over de kredietwaardigheid. U kunt deze overzichtspagina zien als een dashboard van de belangrijkste gegevens. Het Graydon dashboard bestaat uit de onderdelen A tot en met E. 

In de daarop volgende pagina’s van het kredietrapport gaat de informatie de diepte in. U vindt op deze pagina’s de achterliggende gegevens en cijfers die tot de eindconclusie hebben geleid voor de onderdelen A tot en met E.
 

A. Algemene gegevens
In dit deel van het dashboard staan alle belangrijke algemene bedrijfsgegevens, zoals:

 • het Kamer van Koophandel nummer
 • waar het bedrijf is gevestigd
 • het aantal medewerkers
 • de oprichtingsdatum en de rechtsvorm

Het is belangrijk te weten of het bedrijf überhaupt bestaat, maar deze algemene gegevens zijn ook belangrijk voor de identificatie van een onderneming. Stel, het bedrijf is onderdeel van een concern. Dan wilt u de gegevens van de juiste entiteit. De ene BV binnen het concern kan immers gezonder zijn dan de andere. Ook voor de facturatie is het belangrijk te weten welke gegevens gebruikt moeten worden. Nog steeds is het niet op orde hebben van het eigen facturatieproces een van de redenen waarom facturen te laat worden betaald. 
 

B. Financiële module
In de financiële module op het dashboard vindt u een samenvatting van belangrijke financiële zaken die verderop in het rapport gedetailleerd worden toegelicht: 

 • Betaalgedrag. Klanten van Graydon geven ons betaalwaarderingen door over hun eigen klanten. In ruil daarvoor krijgen zij korting op onze producten. Jaarlijks ontvangen we zo 21 miljoen betaalwaarderingen, op basis waarvan we bedrijven een cijfer voor hun betaalgedrag van de laatste 12 maanden geven. Als de gegevens aanwezig zijn, kunt u verderop in het rapport zien:
   
  • Hoeveel waarderingen er zijn geweest
  • Wat het betaalgedrag voor verschillende bedragen is. Dit is belangrijk, omdat kleine bedragen soms snel betaald worden, terwijl grote bedragen traag worden betaald. Dit betekent dat u bij een grote order meer risico kunt lopen.
    
 • Aansprakelijkheid. Als een BV onder een concern valt, kan het zijn dat een andere BV een aansprakelijkheidsovereenkomst heeft getekend. Die BV stelt zich dan aansprakelijk voor alle schulden. De waardering van deze partij telt mee in de kredietwaardigheidsbeoordeling. Als voor aansprakelijkheid is getekend, staat dit samen met de entiteitsnaam in onderdeel B. 
   

C. Relaties
In dit onderdeel ziet u wie de bedrijfsleiding is, of er moeder- of dochterbedrijven zijn en of de bedrijfsleiding of de BV’s betrokken zijn (geweest) bij faillissementen of schuldsanering. Bij twijfel over het bedrijf kunt u in het rapport klikken op ‘Xseptions’ om het bedrijf verder te screenen op ‘uitzonderlijkheden’, zoals faillissementen bij hetzelfde adres, vermelding op sanctielijsten, negatieve publiciteit en betrokkenheid bij politieke partijen. Voor bedrijven die aan de WWFT moeten voldoen, bieden wij UBO-onderzoek aan. Bedrijven en personen worden daarmee verder gescreend op basis van WWFT-voorschriften. 
 

D. Jaarrekening
Als een bedrijf verplicht is een jaarrekening te deponeren, worden op de eerste pagina van het kredietrapport alle belangrijke gegevens getoond (als deze beschikbaar zijn):

 • Kerncijfers, zoals het werkkapitaal, eigen vermogen en het totale vermogen
 • Financiële ratio’s, zoals de current ratio

Verderop in het rapport wordt de volledige balans getoond. 
 

Meer weten over hoe u een jaarrekening leest? Download Jaarrekening lezen voor Dummies. 


E. Kans op wanbetaling
Bij sectie E, kans op wanbetaling, vindt u de conclusies uit alle eerdere informatie (dus een optelsom van alle informatie uit A tot en met D) en extra markt- en bedrijfskenmerken die mee worden genomen in het scoremodel. Meer daarover leest u verderop  in deze wiki. 

Module E bestaat uit:

 • Kredietadvies. Tot welk bedrag is het verantwoord met het bedrijf zaken te doen? Voor deze beoordeling wordt aan de hand van een geautomatiseerd scoremodel gekeken naar alle verschillende factoren, waarbij zaken meespelen als de liquiditeit van het bedrijf en het betaalgedrag in de afgelopen maanden. 
 • PD-rating. Dit zegt iets over de kans op een faillissement in de komende 12 maanden, wat wordt uitgedrukt in de kans op wanbetaling. Deze rating is gebaseerd op alle bekende data en kenmerken van het bedrijf - en op wat we zelf weten over de branche. Als het bedrijf er bijvoorbeeld goed voor staat, terwijl de branche een negatieve ontwikkeling laat zien, heeft dit alsnog invloed op de PD-rating. Deze wordt uitgedrukt in:

PD rating.png

 • Credit Flag. Dit is een simpele vertaling van het kredietadvies en de PD-rating.
  • Rood: hoog risico.
  • Oranje: redelijk risico.
  • Groen: laag risico.

Verderop in het kredietrapport worden alle onderdelen verder in detail uitgewerkt. Dit kan relevant zijn voor een verdere toelichting of voor een beter beeld van bijvoorbeeld de markt, hoe het bedrijf presteert ten opzichte van de markt en de historische ontwikkeling van het bedrijf.

“Hoe groot is de kans op wanbetaling of op een faillissement? En tot welk bedrag is het verantwoord om zaken te doen?”

Hoe is de Graydon credit score opgebouwd?

U las al eerder dat de uiteindelijke conclusie ‘kans op wanbetaling en faillissement’ bij module E wordt berekend door een geavanceerd scoremodel. Dit scoremodel berekent de kans op wanbetaling op basis van de eerder genoemde gegevens, zoals het jaar van oprichting, ratio’s in de jaarrekening, betaalgedrag, marktontwikkelingen en bedrijfshistorie. Dit worden ook wel ‘riskdrivers’ genoemd. Graydon maakt gebruik van vele bronnen, maar globaal zijn dit de belangrijkste:

 

Graydon Risk Drivers

Zoals u in het overzicht kunt zien, hebben de risk drivers invloed op de PD-score, de G-score en de PD-rating. Deze leiden tot een Credit Flag en kredietadvies.

 • PD-score, ofwel de Probability of Default score, staat bij Graydon voor de kans op faillissement binnen één jaar. De PD-score wordt altijd uitgedrukt in een percentage en is de meest nauwkeurige score die Graydon kent. Met de PD-score als basis kan Graydon de G-score, PD-rating en ERC vaststellen. Hierbij wordt gekeken naar alle risk drivers.
 • De G-score of ‘Graydon score’ is een cijfer tussen 0,1 en 9,9 dat een bedrijf rangschikt ten opzichte van andere bedrijven. Bevindt de branche van een bedrijf zich in zwaar weer, dan heeft dat invloed op de G-score, maar ook op hoe de PD-score van dit bedrijf zich verhoudt tot de PD-score van andere bedrijven in de markt.
 • De PD-rating geeft een eenvoudige interpretatie van de kans op wanbetaling die binnen één jaar kan optreden. Graydon kiest voor het begrip wanbetaling, omdat niet elk bedrijf met een lage PD-rating daadwerkelijk technisch failliet zal gaan. De kans dat facturen onbetaald blijven, is dan echter wel hoger. Deze classificatie loopt van AAA tot C.
 • ERC, ofwel de European Risk Classification, is een scoreschaal die met internationale partners is afgesproken. Deze loopt van 5 (laag risico) naar 1 (hoog risico). Bedrijven die naast rapporten van Graydon ook andere rapporten ontvangen, kunnen de score hiermee eenvoudig vergelijken.
 • Credit Flag is de meest vereenvoudigde uitkomst van het scoremodel en werkt als een stoplicht. Rood = Graydon vindt het niet verantwoord om krediet te verlenen. Oranje = krediet verlenen gaat gepaard met een verhoogd risico (dus is het verstandig aangepaste afspraken te maken). Groen = kredietverlening is geen probleem.
 • Kredietadvies is het maximaal geadviseerde bedrag waartegen volgens Graydon kortlopend krediet kan worden verleend. Dit bedrag kan variëren van 500 euro tot 5 miljoen euro.

Hoe leest u een kredietrapport?

Bedrijven kunnen kredietbeoordelingen op basis van bepaalde kenmerken volledig automatiseren. Dit betekent dat u samen met de kredietpartij bekijkt welke kenmerken u belangrijk vindt, welke scores u wilt meenemen en welke beslissingen u vervolgens neemt - zoals accepteren, accepteren onder voorwaarden, nader onderzoek of afwijzen. Kiest u voor een handmatige beoordeling? Dan hangt de manier waarop u een kredietrapport leest en hoe u de informatie toepast af van zaken als uw:

•    Bedrijfsdoel. Wilt u bijvoorbeeld groeien in een markt?
•    Liquiditeitspositie. Kunt u zich een risico veroorloven?
•    Kennis. Hoe goed kunt u cijfers interpreteren?
•    Orderwaarde. Gaat het om een order die belangrijk voor u is?
•    Relatie. Hoe belangrijk is de relatie met het bedrijf? 
 

Hoe gaat u om met een negatief advies voor een klant?

Als uw klant een rode vlag krijgt - en daarmee dus een negatief kredietadvies, hoe gaat u daar dan mee om? Uiteindelijk is dat geheel aan u. Het gaat om de samenhang tussen de verschillende elementen in het kredietrapport en uw eigen (liquiditeits)positie, doelen, mogelijkheden en eventuele extra kennis van de klant of markt. 

U kunt een klant met een negatief kredietadvies bijvoorbeeld zo belangrijk vinden dat u tóch besluit zaken te doen en het risico te lopen. Kunt u het zich niet veroorloven risico te lopen, doordat u zelf bijvoorbeeld een gebrekkige cashflow heeft? Dan zult u de klant moeten weigeren. Een tussenoplossing is levering onder voorwaarden en de touwtjes zéér strak in handen houden. 

Waarom krijgen wij zelf een negatief advies?

Als uw onderneming zelf geen krediet krijgt of als klant wordt afgewezen, kan dat komen door de data die Graydon heeft aangeleverd in het kredietrapport over uw bedrijf. Misschien staat er iets negatiefs in over uw betaalgedrag, een faillissement, uw werkkapitaal of over uw moederbedrijf dat er slecht voor staat. Het kan echter ook liggen aan het bedrijf dat u afwijst. De data van Graydon vormen immers slechts de input op basis waarvan een besluit wordt genomen om al dan niet krediet te verlenen of zaken te doen. Sommige bedrijven zijn hierin erg scherp:

 • De kredietlimiet die Graydon adviseert kan lager zijn dat het kredietbedrag dat u nodig heeft, waardoor het bedrijf verwacht teveel risico te lopen en u afwijst. 
 • Uw PD-rating kan BBB zijn, terwijl het bedrijf niet verder wil gaan dan A, omdat het risico op wanbetaling voor het bedrijf anders te hoog wordt.
 • Hetzelfde kan gelden voor uw betaalscore. Bij een score lager dan 2,5 geeft Graydon een negatief advies af.
   

Welke bronnen worden gebruikt voor kredietrapporten?

De belangrijkste bronnen die worden gebruikt voor het samenstellen van kredietrapporten zijn:

 • Jaarrekeningen. Jaarlijks verwerkt Graydon ongeveer 200.000 jaarrekeningen. Deze gegevens vormen vaak de basis van de beoordeling. 
 • De Kamer van Koophandel levert basisgegevens, zoals de leeftijd van een bedrijf, omvang, rechtsvorm, branche, aandeelhouders, participaties en bestuurders.
 • Rechtbanken. Hierbij gaat het om gegevens over faillissementen, schuldsaneringen en surseances van betaling.
 • Betalingservaringen. Graydon verzamelt per jaar 21 miljoen betaalervaringen. Dit geeft inzicht in het betaalgedrag van 2,4 miljoen bedrijven.

Hoe implementeer ik kredietinformatie in mijn bedrijf?

Omdat een kredietrapport zowel de risico’s als de kansen van het zakendoen met een bepaalde klant weergeeft, biedt het alle informatie die nodig is om slim en veilig zaken te doen. Een bedrijf heeft daarbij grofweg twee keuzes: 

 1. Per klant een los kredietrapport aanvragen. Vaak kiezen kleinere bedrijven voor deze oplossing, omdat zij zelf in de hand willen houden welke bedrijven zij wanneer controleren - bijvoorbeeld bij orders boven een bepaald bedrag of bij nieuwe klanten. 
   
 2. Automatisering. Alle benodigde gegevens over de kredietwaardigheid worden dan continu bijgewerkt in bijvoorbeeld het ERP- of CRM-systeem. Door vooraf criteria te bepalen voor het goedkeuren, afwijzen of nader onderzoeken van klanten, kunnen bedrijven in korte tijd veel kredietbeslissingen nemen. Door te automatiseren sluiten ze objectiviteit van medewerkers bovendien uit. 

Daarnaast zijn er mogelijkheden om alleen nieuwe klanten te checken en bestaande klanten te monitoren. Dit kunt u integreren met uw boekhoudsysteem om ook het debiteurenbeheer te automatiseren. Voor alle Graydon oplossingen voor kredietinformatie klikt u hier
 

Graydon kredietrapporten

De kredietbeoordelingen van Graydon behoren tot de internationale top van externe ratings. Graydon is ISO 9001 gecertificeerd en voldoet als enige kredietinformatiebureau aan de internationale ISO 10674 richtlijn voor rating- en scoringssystemen. Daarnaast beschikt Graydon over de meeste betaalervaringen. In november 2014 heeft Graydon bovendien een vernieuwd scoremodel ingevoerd dat vele voordelen biedt:

 • De voorspellingskracht is met circa 25% gestegen.
 • Meer eenduidigheid tussen rapporten en beoordelingen.
 • Meer stabiliteit in beoordelingen, zodat klanten minder golfbewegingen in adviezen ervaren.

Download het Credit Maturity Model

Gebruikt u kredietrapporten om een accuraat beeld te krijgen van risico's en kansen? Nee? Geen zorgen: uw bedrijf kan van passief debiteurenbeheer veranderen in credit management dat kansen ziet in plaats van alleen risico’s. Graydon ontwikkelde het Credit Maturity Model, dat de weg naar modern credit management analyseert. Ontdek waar uw bedrijf staat en welke stappen u moet zetten om 'volwassen' te worden.

                                                       C164NL_Credit-Maturity-Model.png

Bekijk hier welke stappen uw bedrijf moet zetten om 'volwassen' te worden

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact