Master Data Management
Terug naar overzicht
blog

Inzicht in uw werkkapitaal in 6 stappen

Van geld kun je nooit genoeg hebben. Maar deze volkswijsheid geldt niet voor werkkapitaal (working capital). Bedrijven hebben geld nodig om aan hun rekeningen te betalen. Maar te veel geld in de kas is ook niet goed. Dit betekent namelijk dat er te veel geld vastzit in zaken als voorraden, debiteuren en onderhanden werk. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bedrijven nog altijd niet voldoende in staat zijn hun werkkapitaal goed te managen. Met dit blog krijgt u aan de hand van de Cash Conversion Cycle (CCC) inzicht in hoe lang uw kapitaal vastzit in de diversie stadia, van inkoop tot verkoop. Dit inzicht helpt u bij het verbeteren van uw financiële slagkracht.
 

Geen cijfermatige exercitie

De hoogte van het (netto) werkkapitaal wordt berekend door de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) minus alle vlottende passiva, ook wel het kort vreemd vermogen (zoals crediteuren). Het goed beheren hiervan zorgt ervoor dat u uw rekeningen kunt blijven betalen. Het is niet enkel een cijfermatige exercitie, ook de operationele processen worden bij een goed beheer onder de loep genomen. Verschillende invloeden hebben namelijk impact op uw werkkapitaal. Denk aan wet- en regelgeving, seizoenen, inflatie, businessprocessen en klant- en leveranciersrelaties. Om controle te krijgen op deze invloeden, leggen we uit hoe u de CCC kunt gebruiken om te weten waar de pijnpunten zich bij uw organisatie bevinden. 

De CCC laat zien hoe gezond uw organisatie is!

Het inzichtelijk maken van working capital is van groot belang voor een gezonde bedrijfsvoering. Niet alleen krijgt u uw financiële risico’s scherper in beeld, ook laat de doorlooptijd ervan zien waar uw operationele sterkten en zwakten zich bevinden. Door middel van de CCC krijgt u inzicht in:
 
1. Het ondernemersrisico
Wie onvoldoende inzicht heeft in het working capital, heeft onvoldoende inzicht in zijn bedrijfsvoering. Het monitoren van de Cash Conversion Cycle is belangrijk om de trend te kunnen zien in bedrijfsprocessen. Waar zit het geld vast, waar loopt de onderneming risico en waar liggen nog kansen voor verbetering?
 
2. De cashflow
Waar wordt geld gegenereerd en waar blijft geld vast zitten? Het geeft het financieel management handvaten om gericht actie te ondernemen. De cashflow is de slagader van het bedrijf. Een goed inzicht in de cashflow is daarom van levensbelang. Snel en adequaat reageren op bijvoorbeeld teruglopend betalingsgedrag of overtollige voorraadvorming is alleen mogelijk wanneer u uw cashflow continu onder de loep houdt.
 
3. De financiering
Is er in de nabije toekomst meer of minder financiering nodig? In welk onderdeel van uw vlottende activa zit bijvoorbeeld veel geld vast? En hoe kan dat beter gefinancierd worden?
 
4. Signaalfunctie
Het signaleren van vastlopende processen en vastzittend geld is een belangrijk bijkomend effect van het inzichtelijk maken van de effectiviteit van uw working capital. Meten is weten, door tijdig trends te bespeuren in onderdelen van Cash Conversion Cycle kan het management tijdig ingrijpen of accenten verleggen.
 

Krijg inzicht in het werkkapitaal in 6 stappen

Een goed werkkapitaalbeheer bestaat dus uit het continu monitoren van een aantal parameters. Niet alleen de hoogte van deze parameters, maar ook de trend die u ziet geeft een goede indicatie voor het (financieel) management. 
 
Stap 1: Bruto werkkapitaal
Dit bestaat uit de vlottende activa, alle bezittingen die u snel te gelde kunt maken. Denk hierbij aan voorraden, vorderingen (debiteuren), effecten en liquiditeiten (uw kas). Het zegt iets over de liquiditeitspositie van de onderneming. 
 
Stap 2:  Netto werkkapitaal
Netto werkkapitaal (nettobedrijfskapitaal) is het bruto werkkapitaal minus de vlottende passiva (onder andere crediteuren). Het geeft aan in welke mate de onderneming aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen. Het nettobedrijfskapitaal kan van tijd tot tijd sterk verschillen. Daarom is het belangrijk om de cashflow in de gaten te houden. Bij een groeiende onderneming kan er druk ontstaan op het nettobedrijfskapitaal, omdat de kost nu eenmaal voor de baat uitgaat. Bij een laag nettobedrijfskapitaal doet u er goed aan externe financiering aan te trekken, door middel van alternatieve financiering (zoals factoring, reverse factoring) of bankfinanciering. 

Stap 3: Werkkapitaalratio
De volgende stap is het netto werkkapitaal relateren aan het balanstotaal. De werkkapitaalratio relateert de omvang van het bedrijfskapitaal aan de omvang van het totale vermogen van het bedrijf. Hoewel afhankelijk van de branche waarin u zit, geldt over het algemeen: hoe groter het bedrijf, hoe meer kapitaal er nodig is. Deze ratio geeft inzicht of uw kapitaal in verhouding is tot de grootte van het bedrijf. De gewenste waarde ligt tussen de 10 en 20 procent. Een te hoog werkkapitaalratio wijst op onderliggende problemen, zoals voorraadvorming of minder afzet.
 
Stap 4: Current en quick ratio
De current ratio is de verhouding tussen vlottende activa en vlottende passiva. Omdat bij de current ratio ook de voorraden meegerekend worden, wordt aan de quick ratio meer belang gehecht:

 

Quick ratio = vlottende activa – voorraden

                    vlottende schulden

Voorraden worden namelijk wel tot de vlottende activa gerekend, maar kunnen vaak niet a la minute te gelde worden gemaakt. De quick ratio is daarom een betere indicator om te zien of een bedrijf snel aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen.

Stap 5: Efficiency bepalen met de Cash Conversion Cycle
De efficiency van het gebruikte kapitaal komt tot uitdrukking in de Cash Conversion Cycle. Dit worden ook wel de activiteitenratio’s of omlooptijdenratio’s genoemd: hoe lang zit het kapitaal vast per deelgebied debiteuren, voorraden en crediteuren.
 
Debiteuren:  

Deel de jaaromzet door 365, om de gemiddelde dagelijkse omzet te krijgen. Deel vervolgens het openstaande saldo van uw debiteuren door dit bedrag en u hebt de DSO.DSO wordt ook vaak op driemaandelijkse basis berekend om zo de trend (moving average) te kunnen ontdekken. 
 
Voorraden:

DSI - Days Sales Outstanding in Inventory 

De voorraad gedeeld door uw dagelijkse omzet. 

Crediteuren:

DPO - Days Sales Outstanding in Accounts Payable 
De openstaande crediteuren gedeeld door uw dagelijkse omzet. 

De optelsom van deze drie indicatoren is het DWC (Days Working Capital) en wordt als volgt berekend:

DSO + DSI – DPO

Dit is de omlooptijd van het netto werkkapitaal. 
 
Stap 6: Vergelijk prestaties met branche
Met bovenstaande parameters bent u op de hoogte van uw bedrijfskapitaal en de efficiency ervan. Echter, voordat u er een waardoordeel aan hangt is het noodzakelijk vergelijkingsmateriaal te vinden. Benchmarking heet dat. Kijk en vergelijk uw uitkomsten met vergelijkbare bedrijven in de branche. En kijk en vergelijk in de tijd. Hoe is de ontwikkeling van het werkkapitaal? Loopt de DSO op? Zijn er klanten die steeds later betalen? Betaalt u zelf wellicht te snel ten opzichte van uw concurrenten?
 
Door deze stappen te doorlopen krijgt u niet alleen inzicht in de hoogte van uw werkkapitaal, maar ook in de relatieve hoogte ervan. Continue aandacht hiervoor geeft u perfect inzicht waar u verbeteringen moet doorvoeren. Inzicht in het verloop van het bedrijfskapitaal is daarom een must voor elke ondernemer. Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Laat het mij weten! 
 

Meer weten?

  • Ga direct naar onze wikipagina over werkkapitaal
  • Download één van onze onderzoeken en whitepapers over cashflow, werkkapitaal en credit management op ons download center

Download Het handboek voor de moderne credit manager

Modern credit management ondersteunt de organisatie met inzichten en analyses over bedrijven, klanten en markten. Die inzichten en analyses dragen bij aan de optimalisering van het werkkapitaal en de maximalisatie van de winst. Download Het handboek voor de moderne credit manager om meer te weten te komen over de trends en ontwikkelingen in credit management en hoe u daarop in kunt spelen.

                                                  C190NL_Handboek-Voor-De-Moderne-Credit-Manager.png

Download Het handboek voor de moderne credit manager

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...