Snel checken of een bedrijf bestaat?
Terug naar overzicht
blog

Bereken uw bedrijfswaarde met de Discounted Cashflow methode

Cashflow berekenen

Of u nu uw bedrijf wilt verkopen, een ander bedrijf wilt overnemen of slechts wilt onderzoeken hoe uw bedrijf ervoor staat… Weten wat de bedrijfswaarde van een onderneming is, is op elk moment interessant. Bij een beursgenoteerd bedrijf geeft de beurskoers al een goede indicatie, maar bij niet beursgenoteerde ondernemingen is het lastiger. Veel financials gebruiken de Discounted Cashflow methode (DCF). Deze methode wordt geprezen om het feit dat er niet slechts naar de historische waarde van een bedrijf wordt gekeken, maar juist naar de toekomstige vrije kasstromen. Hiermee wordt de toekomstige waarde inzichtelijk. In dit blog leert u hoe u de Discounted Cashflow methode toepast om uw toekomstige bedrijfswaarde te berekenen. 
 

Toekomstige cashflow bepaalt marktwaarde

U kunt de waarde van een bedrijf bepalen op basis van de zogenaamde intrinsieke waarde. Dit is het totaal van alle bezittingen van de onderneming, verminderd met de schulden die er zijn. Het is echter interessanter om te kijken naar de toekomst, in plaats van de huidige waarde. Welke verdiensten is het bedrijf in staat te genereren in de toekomst? Die marktwaarde berekent u met de DCF-methode. U waardeert de toekomstige kasstromen en maakt deze contant (omrekenen naar de huidige waarde) door te berekenen welke kosten u moet maken om die kasstromen te verdienen. 
Het verschil tussen de marktwaarde (berekend met de DFC) en de intrinsieke (actuele) waarde wordt overigens ‘goodwill’ genoemd. 
 

Twee benodigde variabelen voor de DCF-methode

Om de bedrijfswaarde te berekenen met de Discounted Cashflow methode heeft u twee variabelen nodig: 
  1. De verwachte jaarlijkse vrije kasstromen
  2. De kostenvoet van het geïnvesteerde vermogen 
We gaan als eerste aan de slag met de verwachte jaarlijkse vrije kasstromen. 
 

1) Verwachting jaarlijkse vrije kasstromen

Zoals elke berekeningswijze valt of staat de betrouwbaarheid van de uitkomst met de betrouwbaarheid van de input. Daarom heeft u een goed onderbouwde prognose nodig van uw toekomstige vrije kasstromen. 
 

Vrije kasstroom berekenen
Met de vrije kasstroom bedoelen we alle verwachte ingaande en uitgaande kasstromen in een bepaalde periode. Het is het totaal wat overblijft of wat het bedrijf aan tekorten heeft nadat alle noodzakelijke investeringen gedaan zijn om de continuïteit van de onderneming te garanderen. Dit geeft het aflossingsvermogen en de marktwaarde van het bedrijf weer. Er zijn drie verschillende kasstromen: 

  • operationele kasstroom; 
  • de kasstroom uit investeringen; 
  • en de financieringskasstroom. 
De vrije kasstroom is de kasstroom die toekomt aan de verschaffers van eigen en vreemd vermogen. Dit is een optelsom van de operationele kasstroom en de kasstroom uit investeringen. 
 

Vrije kasstroom in formulevorm
Bedrijfswinst (EBIT) 

Afschrijvingen
Betaalde rente
Desinvesteringen in vaste activa
-
Onttrekkingen voorzieningen
Toename/afname werkkapitaal 
Investeringen in vaste activa
 
Laten we als voorbeeld de volgende gegevens van het fictieve bedrijf Gooss nemen:
 
Netto Winst €100.000
Afschrijvingen €50.000
Rente betaald €8.000
Onttrekking voorzieningen €12.000
Mutatie werkkapitaa €7.000
Investeringen €18.000
Desinvesteringen  €5.000
De cashflow voor dit bedrijf berekent u dan als volgt:
Nettowinst + afschrijvingen + rente – onttrekkingen voorzieningen – mutatie werkkapitaal – investeringen + desinvesteringen = 126.000
 

2) Kostenvoet geïnvesteerde vermogen

U heeft nu de toekomstige kasstromen in kaart. Om inzicht te krijgen in de bedrijfswaarde, moeten we deze afzetten tegen de kosten om dit ‘contant’ te maken. Dit doet u door de gemiddelde kosten van het geïnvesteerde vermogen te berekenen. In het Engels heet dit de WACC, de Weighted Average Cost of Capital. 
 

Som van geïnvesteerd vermogen
Dit geïnvesteerde vermogen bestaat uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De kosten van het vreemd vermogen zijn redelijk eenvoudig te berekenen: dat is de gemiddelde rente die u betaalt over de kort- en langlopende schulden. 

Rekenvoorbeeld 

Stel dat u een obligatielening hebt uitstaan van 1.000.000 tegen 6%, en een kortlopende lening van 1.000.000 tegen 4%, dan is uw gemiddelde kostenvoet over uw vreemd vermogen 5%.

Som van eigen vermogen
De kostenvoet voor het eigen vermogen wordt berekend aan de hand van de risicoloze rente, vermeerderd met een risico-opslag voor het investeren in aandelen en een extra opslag voor het investeren in een kleine onderneming, de zogenaamde ‘small firm premium’. 

Dit klinkt ingewikkeld maar ziet er in praktijk als volgt uit:  
2% (risicoloze rente) + 8% (historisch rendement aandelen) + 3% (extra vergoeding voor het investeren in een kleine onderneming) = 13%
 

Rekenvoorbeeld
De vermogenskostenvoet voor het eigen vermogen wordt ook wel de rendementseis genoemd. Nieuwe investeerders eisen een rendement van bijvoorbeeld 13% op hun geld wanneer ze in een bepaalde onderneming investeren. Als ze van uw onderneming bijvoorbeeld maar 8% rendement kunnen verwachten, is het voor hen voordeliger in een andere onderneming te investeren.

Som van het totale vermogen
Nu u de kostenvoet van het eigen (13%) en vreemd vermogen (5%) bekend is, moeten we dat omrekenen naar de kostenvoet van het totale vermogen. Hiertoe berekent u eerst de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Stel dat uw onderneming met 20% vreemd vermogen is gefinancierd, dat rekent u de gemiddelde kostenvoet als volgt uit:

(13% *0.8) + (5% * 0.2)/100 = 11.4%
 

Bereken uw bedrijfswaarde

Om nu de marktwaarde te bepalen van de toekomstige kasstromen deelt u de geprognosticeerde cashflow door de gemiddelde vermogenskostenvoet. 
 
In ons voorbeeld is de vrije kasstroomverwachting €161.000.Wanneer we dit delen door de gemiddelde kosten van het vermogen (11.4%) komen we op een bedrijfswaarde van:
 
126.000/11,4%  = €1.105.263
 
Stel dat de intrinsieke waarde van deze onderneming €600.000 is en uw bedrijf wordt overgenomen op basis van de berekende waarde hierboven, dan boekt de nieuwe eigenaar €505.263 aan goodwill.
 

Bewustwording

Ook wanneer u niet van plan bent uw bedrijf te verkopen is het goed om u bewust te worden van de bedrijfswaarde. Dit geeft u waardevolle inzichten over de mogelijke financiële zwakten en sterkten van uw organisatie. 
 

Wilt u meer weten over uw klanten? Download dan onze ePaper!

  hoe goed ken jij je klant.png
Download de ePaper 'Hoe goed ken jij je klant?'.

Gelijkaardige publicaties