Valt de impact van de Coronacrisis te voorspellen?
Terug naar overzicht
blog

Valt de impact van de Coronacrisis te voorspellen?

Dat de Coronacrisis bedrijven voor vele uitdagingen stelt is geen nieuws meer. Op een aantal branches na, zoals supermarkten en online winkels, krijgen veel andere bedrijfstakken te maken met krimp. Het is echter lastig inzicht te krijgen in de exacte schade die deze crisis aanricht. De overheid probeert door middel van hulpprogramma’s de schade enigszins te beperken. Maar is dit voldoende om de crisis door te komen?

Download en lees de Market Outlook Paper:
‘Inzicht geeft uitzicht’

De financiële situatie van bedrijven bij aanvang van de crisis is uiteraard voor een groot deel bepalend of een bedrijf de tegenslagen kan opvangen. Beschikten zij bijvoorbeeld over een buffer die de continuïteit 6 tot 12 maanden garandeert? Feit is dat op dit moment de faillissementen grotendeels uitblijven door de overheidssteun. Maar hoe lang is deze situatie houdbaar als de buffers van ondernemers op zijn? Zijn we nu, ruim 7 maanden in de crisis, op een kritiek punt aangekomen?

CPB-scenario’s en onzekerheid
Het is lastig te voorspellen hoe lang deze situatie zal aanhouden en hoe deze zich zal ontwikkelen. De ramingen en scenario’s van het CPB helpen om toch een beeld te krijgen van de (mogelijke) vooruitzichten. Het CPB meldt in augustus dat ze als basisraming uitgaan van geen nieuwe grootschalige contactbeperkingen. Concreet betekent dit dat het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met 5% krimpt, gevolgd door 3% groei volgend jaar. De werkeloosheid zal helaas flink oplopen richting 7%. Doordat het onduidelijk is wanneer de volledige internationale handel weer op gang komt en of we te maken gaan krijgen met een terugval, blijft de onzekerheid groot. Indien er een tweede besmettingsgolf komt in Nederland, hoeveel extra impact zal dit dan hebben op alle bedrijven? Feit is dat de nu voorspelde groei voor 2021 dan volledig weg is.

Een negatieve impact op uw organisatie
Stel, de huidige crisis heeft een negatieve impact op uw organisatie. Uw omzet loopt terug en relaties vragen of ze later, of eerst alleen een deel van een factuur mogen betalen. De DSO (Days Sales Outstanding) van betaalde facturen loopt op en de stroom van nieuwe klanten droogt op. Als u in dit geval geen inzicht heeft in de (financiële) situatie van deze bedrijven, dan zijn de gevolgen moeilijk te overzien.

Om het nog wat lastiger te maken, is de impact voor iedere branche ook nog weer anders. Hoe verhouden uw relaties (klanten en leveranciers) zich ten opzichte van de gehele markt? En hoe groot is de impact van de crisis op uw relaties en dus ook op uw eigen bedrijfsvoering? U wilt daarom juist weten hoe uw bedrijf, nu eerder opgestelde voorspellingen achterhaald zijn door COVID-19, nú zal presteren bij de verschillende scenario’s van het CPB. Zullen de prestaties beter of slechter zijn, of misschien wel hetzelfde blijven?

Breng onzekerheden in kaart
Wat de exacte schade voor de gehele samenleving ook wordt, de impact van de crisis voor u als ondernemer wordt bepaald door verschillende factoren. In hoeverre bent u bijvoorbeeld afhankelijk van uw relaties, bepaalde marktsegmenten en de situatie in het buitenland? Het is dus noodzaak om deze voor u belangrijke parameters zo snel mogelijk in kaart te brengen. Wanneer de overheid met nieuwe regelgeving komt om COVID-19 te bestrijden, kunnen deze parameters snel worden bijgesteld. Zo bent u in staat sneller te handelen en actie te ondernemen wanneer dit nodig blijkt. Welke vragen moet u per afdeling stellen? Door deze situatie willen bestuurders en belanghebbende weten wat er zakelijk op ze afkomt. CEO’s krijgen van hun aandeelhouders vaak de vraag welke impact de huidige crisis op hun bedrijf heeft. De CEO vraagt vervolgens aan mede-directieleden of ze met hun teams deze impact in kaart kunnen brengen. Vragen die beantwoord moeten worden per afdeling zijn bijvoorbeeld:

Commercie; Hoe gaat de omzet zich ontwikkelen?

 • Hoeveel klanten moeten dit jaar hun contract verlengen? Gaan ze dit doen? Hoeveel extra churn (klanten die ‘weglopen’) verwachten we?
 • Hoeveel klanten gaan failliet of stoppen met hun zaak doordat ze geen toekomst meer zien voor zichzelf? Hoeveel omzet missen we hierdoor?
 • In welke branches of sectoren kunnen we wel succesvol nieuwe klanten werven en bestaande klanten helpen?

Finance; Gaan onze klanten deze crisis overleven?

 • Hoe krijgen we inzicht in de financiële gezondheid van bestaande relaties?
 • Hoeveel klanten gaan aangepaste betaaltermijnen/ betaalregeling vragen?
 • Indien klanten om een betaalregeling vragen, op basis waarvan besluiten we wie we wel of geen hulp zullen bieden?
 • Hoeveel openstaande facturen worden niet betaald door toedoen van faillissementen?
 • Hoeveel extra afschrijvingen verwachten we hierdoor?
 • Wat zal dit betekenen voor onze liquiditeit/ cashflow?

Inkoop; Hoe staan onze leveranciers ervoor?

 • Blijven onze leveranciers leveren of komt onze supply chain nu of in de nabije toekomst in gevaar?
 • Indien een belangrijke leverancier niet kan leveren, welke alternatieven zijn er dan?
 • Wat zijn de extra kosten om de noodzakelijke zaken elders te kopen?

Algemene vragen:

 • Welke financiële impact heeft deze crisis op onze financiële gezondheid en bedrijfscontinuïteit?
 • Welke acties kunnen we ondernemen om de schade zoveel mogelijk te beperken?

Nu hoor ik u denken, ik ken mijn relaties en weet wat er bij ze speelt. Maar hoe objectief kunt u écht naar uw relaties kijken? Hoe goed kent u uw relaties nog, nu Corona zijn sporen heeft nagelaten? Vaak lijkt op de voorgrond alles goed te gaan, maar blijkt achter de schermen de situatie toch compleet anders te zijn.

Wat kunt u doen?
Speciaal voor onzekere tijden als deze heeft Graydon de Forecasting Analyse ontwikkeld. Door het combineren van uw eigen kennis over uw relaties met de data en score-modellen van Graydon, krijgt u een objectief beeld van de verwachte situatie. Aan de hand van deze inzichten kunt u zien wat de effecten van bepaalde gebeurtenissen op (potentiële) klanten en leveranciers én op uw omzet zullen zijn. Bijvoorbeeld wanneer de coronabeperkingen binnen afzienbare tijd af- nemen, of wanneer ze juist veel langer duren dan u eerst had verwacht. Dit inzicht stelt u instaat om een goed beeld te krijgen van de risico’s die u loopt door de crisis, of juist welke kansen er gegrepen kunnen worden.

Dus, is de impact van de coronacrisis op uw bedrijfsvoering problematisch? Dan kunt u hier gericht actie op ondernemen! Wilt u meer weten over hoe u uw vooruitzichten, op de korte en de lange termijn, helder kunt krijgen? Lees hier meer over in de Market Outlook Paper ‘Inzicht geeft uitzicht’.

Gelijkaardige publicaties